اهداف کلان شهرداري   آستارا

        ۱.  ارتقاي شاخص هاي کيفيت زندگي شهروندان همراه با افزايش رفاه و شادابي مردم

۲.  ایجاد توسعه پایدار و توازن در توسعه فضاي شهری و افزایش کيفيت محيط شهري مطابق با استانداردهای نوین جهانی و نیاز شهروندان

۳.  ایجاد زیر ساخت های مناسب توسعه اقتصادي شهر و تأمين منابع مالي پايدار به منظور ادارههر چه   بهتر شهر

۴.  توسعه زيرساخت هاي مورد نياز و ارائه خدمات   عادلانهبه شهروندان و گردشگران  (مهمانان) و ارتقاي سطح آن بر اساس نیازها و به نحوی که شایسته مردم و در شان و منزلت و جایگاه شهرستان آستارا باشد.

۵.  گسترش فرهنگ شهروندي و توسعه مشارکت مردم در اداره امور و آباداني شهر

۶.  فراهم سازی و بستر سازی برای مديريت مطلوب شهرداري و حرکت در جهت تحقق مديريت هماهنگ و واحد شهري

        ۸.  احياء و افزايش کيفيت زيست محيطي شهر، حفاظت و بهره برداري بهينه از محيط زيست و کاهش   آلاينده ها

۹.  حرکت در جهت دستيابي به مؤلفه هاي شهر اسلامي با احياء و اعتلاي فرهنگ و هويت ايراني اسلامي شهر و شهروندان

۱۱.   ارتقا و اعتلای جايگاه ملي،مذهبی و سنتی شهرستان آستارا در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی